Razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota je v petek, 28.6.2024 objavila javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2024.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednji ukrep:

Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2024 v višini 40.000,00 EUR.

Prijavitelj lahko prejme finančno vzpodbudo do višine 3.000,00 EUR. Minimalni znesek finančne vzpodbude je omejen na 500,00 EUR.

Splošni pogoji za sodelovanje

Upravičenci do sofinanciranja po tem javnem razpisu so pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in majhna podjetja ne glede na njihov pravni status, obliko ali lastništvo, če je njihova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost; to je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, dohodka, ali če z opravljanjem te dejavnosti subjekt konkurira na trgu z drugimi subjekti in če se njihova dejavnost izvaja na upravičenem območju poslovanja, to je na območju Mestne občine Murska Sobota. Za vse upravičence se v tem razpisu uporablja izraz »podjetje«.

 

Za podjetje se po tem razpisu šteje:

– samostojni podjetnik posameznik,

– mikro in mala podjetja iz člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES.

 

Če se prijavitelj prijavlja za svojo poslovno enoto, mora biti le-ta registrirana do oddaje vloge.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati splošne pogoje, med drugim tudi:

– ne sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o

ustanovitvi Evropske skupnosti,

– imajo poravnane finančne obveznosti do občine in države,

– imajo plačane prispevke in poravnane obveznosti do delavcev.

 

Ostali pogoji dodeljevanja pomoči de minimis so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.

Osnovni pogoji razpisa:

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, www.murskasobota.si, rubrika: Javni razpis Podjetništvo in malo gospodarstvo 2024. Za razpisani ukrep velja, da se pomoč dodeljuje izključno za že izvedene aktivnosti.

 

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stroške v obdobju od 15. 6. 2023 do zadnjega dne oddaje vlog na ta razpis.

Podrobnejši pogoji dodeljevanja pomoči de minimis in navodila prijaviteljem za pripravo vloge so navedeni na spletni strani, www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpis Podjetništvo in malo gospodarstvo 2024.

 

Ukrep 1: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij

Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:

– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč,

– stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,

– stroški nakupa nove opreme.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije na območju občine so:

– stroški nakupa patentov, licenc, know-how-a ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske

opreme.

Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega inventarja in pohištva.

 

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije.

Finančna konstrukcija v okviru prijavljenega ukrepa mora obsegati zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se kot lastna sredstva upoštevajo tudi premostitvena sredstva, kot so npr. posojila.

Materialna in nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 5 let. Višina pomoči po tem ukrepu je omejena do višine 3.000,00 EUR na posameznega upravičenca. Najnižji znesek po posamezni investiciji (nabavi osnovnega sredstva) je 500,00 EUR.

 

Rok za prijavo na javni razpis

Za sodelovanje na javnem razpisu prijavitelj odda spletno vlogo na spletni strani, www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpis Podjetništvo in malo gospodarstvo 2024. Vloga mora biti oddana med 1. 7. 2024, od 9. ure naprej, in 12. 7. 2024, do 12.00 ure. Prijava na razpis mora biti oddana izključno preko elektronskega sistema in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku. Vloge oddane v vložišču Mestne občine ali po pošti, se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju.

 

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani, www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpis Podjetništvo in malo gospodarstvo 2024.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si do vključno 8. 7. 2024 do 12. ure. Mestna občina Murska Sobota bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije, najkasneje do 10. 7. 2024 do 15. ure.