Seminar Davčni obračun za leto 2021

Loading Dogodki
27. januarja ob 10:00 - 14:00

Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred koncem davčnega leta je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi. Zato pripravljamo seminar na temo Davčnega obračuna za leto 2021, ki bo potekal

v četrtek, 27. januarja 2022 ob 10. uri na OOZ M. Sobota

(oz. glede na takratne ukrepe preko programa ZOOM)

 Vsebina:

 • Izvedba in pomen popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov (postopki, navodila, sklepi, pravilnik).
 • Računovodski predpisi in davčna zakonodaja za pripravo računovodskega in davčnega obračuna.
 • Interni akti in predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov.
 • Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčni obračun.
 • Oslabitev ali odpis terjatve (insolvenčni postopki, neizterljivost, zastaranje) ter njihov računovodski in davčni vidik.
 • Oslabitve in odpisi zalog (inventurni primanjkljaj, kalo ipd.).
 • Popravki in samoprijave pri oddanih davčnih obračunov.
 • Oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij ter kratkoročnih časovnih razmejitev.
 • Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih, neizkoriščenih letnih dopustov ipd.
 • Davčni vidik stroškov dela, stroški potnih nalogov, bonitete zaposlenih ipd.
 • Postavke davčnega obračuna in popravki davčno priznanih, nepriznanih ali nepotrebnih prihodkov in odhodkov – 29. in 30. člen ZDDPO-2.
 • Davčne olajšave za leto 2021 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.
 • Davčne novosti v letu 2022.
 • Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev ter strokovna diskusija.

Seminar bo vodila: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. in bo trajal 5 šolskih ur.

Cena seminarja za udeležence znaša 62 EUR.  Za člane OOZ M. Sobota in pri njih zaposlene (ob poravnani članarini), je cena 20 EUR, za člane ostalih OOZ je cena 30 EUR. Kotizacija za seminar se nakaže pred pričetkom seminarja na račun OOZ M. Sobota, št. SI5602340-0018180608 (NLB d.d.)

Prijave zbiramo na OOZ M. Sobota: do 17. 1. 2022, na podlagi priložene prijavnice.

PRIJAVNICA 27.1.2022

Vabljeni!

 

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec  Več informacij

  OOZ Murska Sobota